Welcome Fr. Dominic

Aug 8, 2018

Fr. Dominic, Vietnamese visiting priest is residing in our parish for this month of August to assist and provide pastoral care for the Vietnamese community members of our parish. In this document, Fr. Dominic announces that he will be doing confessions after the 8 am mass to reposition at 10 a.m. Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Fridays in the Church

Will do confessions 30 min before the Vietnamese Mass on Sundays at the parish office and after the  3 p.m. Vietnamese mass at the parish office.
 
Will have a retreat for the Vietnamese community on
August 18, 15 and Sept 1st from 2 p.m. to 5 p.m. at Founders Hall
and Vietnamese Confessions from 9 am to 1 p.m. on these days.
 

CHƯƠNG TRÌNH PHỤ VỤ TẠI GIÁO XỨ ST. FANCIS ASSIS CHA DOMINIC NGUYỄN CÔNG KHƯƠNG

1. GIẢI TỘI:

- THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ SÁU, THỨ BẢY: 9AM – 10AM

- THỨ BẢY: 4:15PM – 5:30PM

2. THÁNH LỄ TIẾNG VIẾNG VIỆT:

     CHÚA NHẬT: 3PM

3. TĨNH TÂM:

      NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2018. THỨ BẢY: 2PM – 5PM. TẠI HỘI TRƯỜNG NHÀ XỨ

4. HỘI THẢO. CHỦ ĐỀ: TIN CHÚA -SỐNG HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG

- NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2018. THỨ BẢY: 2PM – 5PM.

- NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2018. THỨ BẢY: 2PM – 5PM.

- NGÀY 02 THÁNG 9 NĂM 2018. THỨ BẢY: 2PM – 5PM.

 

KÍNH MỜI ÔNG BÀ ANH CHỊ EM ĐẾN THAM DỰ ĐÔNG ĐỦ.

XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO QÚY VỊ.